Jubiläumsschau „40 Jahre Ortsgruppe Koblenz“ am 06.04.2014 in Bonefeld

Jubiläumsschau „40 Jahre Ortsgruppe Koblenz“ am 06.04.2014 in Bonefeld

sarı bedias Bamm-Bamm Rubble
Jugendklasse SG2 R J-VDH

Richter: Winfried Nouc

Avatar of Solidissima
Jüngstenklasse vv2

Richterin: Daniela Zevens